សារធាតុគីមីផ្សេងទៀត

  • Other chemical products

    ផលិតផលគីមីផ្សេងទៀត

    បន្ថែមពីលើផ្លាស្ទិចសំខាន់ការបន្ថែមការកែប្រែថ្នាំកូតក្រុមហ៊ុនបានពង្រីកយ៉ាងសកម្មទៅក្នុងវិស័យធំទូលាយដើម្បីបង្កើនប្រភេទផលិតផលសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់កាន់តែច្រើន។

    ក្រុមហ៊ុនអាចផ្តល់ជូននូវផលិតផលស៊ីអ៊ីលម៉ូលេគុល 6FXY

    (2,2-Bis (3,4-dimethylphenyl) hexafluoropropane) និង 6FDA (4,4 ′-(Hexafluoroisopropylidene) diphthalic anhydride) ។